przeglad specjalny wozka widlowego 2 - Kiedy należy przeprowadzić przegląd specjalny wózka widłowego?

Kiedy należy przeprowadzić przegląd specjalny wózka widłowego?

Wózek widłowy zaliczany jest do urządzeń transportu bliskiego objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi od grudnia 2019 roku przepisami podczas przeglądu konieczne jest pokazanie resursu urządzenia. Osiągnięcie resursu może skutkować koniecznością wykonania remontu kapitalnego.

Obliczenie resursu wózka widłowego

Resurs wyznaczany jest w celu określenia bezpiecznego okresu użytkowania wózka widłowego. Do jego obliczenia wykorzystuje się jednostki odpowiednie dla danego urządzenia. Dla wózków widłowych bierze się pod uwagę takie parametry jak ilość cykli pracy oraz liczba godzin pracy pod nominalnym obciążeniem. W przypadku urządzeń, dla których odtworzenie pełnej historii eksploatacji jest niemożliwe, resurs oblicza się na podstawie wszelkich dostępnych informacji z tabliczek znamionowych, przeglądów, protokołów napraw, norm obowiązujących dla wózków widłowych oraz dokumentacji technicznej producenta sprzętu. Okazanie resursu jest niezbędne podczas kontroli inspektora UDT. Jego brak spowoduje wycofanie pojazdu z użytkowania.

Przegląd specjalny i remont kapitalny wózka

Jeżeli podczas przeglądu okaże się, że resurs został przekroczony, konieczne będzie wykonanie przeglądu specjalnego. Jego zakres obejmuje kontrolę konstrukcji nośnej, napędu, instalacji elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej, a także systemów bezpieczeństwa. Gdy urządzenie pomyślnie przejdzie tego rodzaju szczegółowe badanie techniczne, zostanie wyznaczony nowy resurs, a sprzęt zostanie dopuszczony do dalszej eksploatacji. W sytuacji, gdy przegląd wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, konieczne będzie przeprowadzenie remontu kapitalnego wózka widłowego. Po jego zakończeniu wyznaczony zostanie nowy resurs liczony od daty rozpoczęcia użytkowania po remoncie, a urządzenie zostanie ponowie dopuszczone do użytku. Kiedy okaże się, że koszty remontu kapitalnego są zbyt wysokie i ekonomicznie nieuzasadnione, właścicielowi wózka pozostanie złomowanie pojazdu.

Obowiązek przeprowadzenia remontu kapitalnego dotyczy wózków widłowych, które przekroczyły resurs i nie przeszły szczegółowego przeglądu specjalnego. Wprowadzenie takich regulacji ma wyeliminowanie z użytku niesprawnego sprzętu i poprawę bezpieczeństwa pracy.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj